EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Učesnici o kampu 

 

80 mladih će biti edukovano kroz Anti-Dop kampove; 800 mladih će biti obučeno o socijalnim vještinama putem vršnjačke edukacije; 200 roditelja će osnažiti svoje porodične vještine kroz radionice. 

"Ova web stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost NVO Preporod-a i Udruženja PROI i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije".