EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Partneri na projektu su nam najbitnije ustanove i organizacije iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine koje djeluju u oblasti prevencije zloupotrebe droga: JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakaricka gora CG, Ministarstvo zdravlja CG, ministarstva obrazovanja i kancelarije za droge.