EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Program kampa kreiran je na osnovu UNPLUGGED kurikuluma koji djeluje po modelu sveobuhvatnog društvenog utjecaja. UNPLUGGED metoda je razvijena, implementirana i evaluirana kroz studiju koja je sprovedena u sedam evropskih zemalja: Belgiji, Njemačkoj, Španiji, Grčkoj, Italiji, Austriji i Švedskoj. Danas se sprovodi u 17 evropskih zemalja, Africi, Aziji i od prošle godine u Brazilu, sveukupno u 29 zemalja. Bitno je istaći da će se prvi put i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini primijeniti edukativni program primarne prevencije ovisnosti „UNPLUGGED/Imam stav“, koji širom Evrope i svijeta donosi zapažene rezultate. Kompletan „UNPLUGGED“ materijal možete preuzeti u našim publikacijama.

Njen sadržaj usmjeren je na odgodu prvog uzimanja sredstava ovisnosti i prelaska sa eksperimentalnog na konstantno korištenje droga, te na smanjenje korištenja alkohola, duhana i drugih sredstava ovisnosti kod mladih uključenih u program.

Program je baziran na učenju životnih vještina i konceptu socijalnih utjecaja te time općenito promiče pozitivno i zdravo ponašanje i specifično utječe na prevenciju korištenja sredstava ovisnosti. Pružanje informacija je najkorisnije kada su mladi u mogućnosti da ih primijene u svom svakodnevnom životu, stoga se kroz ovaj program informacije o štetnosti upotrebe droga integriraju sa lekcijama o osobnim i društvenim vještinama. Interaktivnost je ključna komponenta UNPLUGGED metode koja potiče mlade da razgovaraju i rade na pozitivan način.

Koristeći se facilitatorskim tehnikama edukatori će poticati učesnike kampa na pristup učenja kroz iskustvo. Ovaj način rada omogućava da mladi promisle o lekciji, povežu ono što su naučili sa stvarnim životnim situacijama i primijene naučeno u svojim zajednicama.

U kampu su primijenjene različite edukativne tehnike kao što je učenje u prirodi, učenje kroz igru i igra uloga. Edukatori su radili sa djecom u malim grupama, a rad se odvijao na različitim lokacijama.